โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ

ไข้หวัดใหญ่ (Influenza) โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome ; MERS) ไข้หวัดนก H10N8 ในประเทศจีน การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ H3N2ในประเทศสหรัฐอเมริกา  

Read more

โรคมือเท้าปาก

โรคมือ  เท้า  ปาก  (Hand, Foot and Mouth Disease) โรคมือเท้าปาก เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส โรคนี้พบบ่อยในเด็กทารก และเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พบน้อยลงเรื่อยๆในเด็กโต และผู้ใหญ่ก็มีโอกาสป่วยเป็นโรคนี้ได้ ซึ่งประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้น ทำให้เกิดโรคมือเท้าปากได้ตลอดทั้งปี แต่ที่จะพบมากในช่วงฤดูฝน โดยมีอากาศเย็นและชื้น […]

Read more

เว็บ สุขภาพที่ดีของชีวิต

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซด์ สุขภาพที่ดีของชีวิต                สุขภาพ หมายถึง ภาวพความสมบูรณ์ของบุคคล ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคมและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลเหมาะสมลง ตัว สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข

Read more